แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ข้อมูลหอเตือนภัย พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 17617
2 สถานีถ่ายทอดสัญญาณ CSC 960 พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 16493
3 ข้อมูลหอกระจายข่าวในชุมชน พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 19900
4 เครื่องรับสัญญาณในท้องที่ (TAR) พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 15560
5 ข้อมมูลเครื่องรับสัญญาณ EVAC พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011 16881
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133