การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรณีแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

01
Sep 2015

alt

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรณีแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม


ลำดับเหตุการณ์

หรือลำดับข้อมูล

รายการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

INPUT(ฝ่ายรับข้อมูล)

ANALYSIS (ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล)

OUTPUT

(ฝ่ายกระจายข้อมูลและข่าวสาร)

การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

1. เมื่อได้รับข้อมูลแผ่นดินไหวแหล่งแรกจาก

ภายในประเทศ

- กรมอุตุนิยมวิทยา

- กรมอุทกศาสตร์

- ประชาชน

หน่วยงานต่างประเทศ

- PTWC

- JMA

- PDC

Free Website

- GEOFON

-  EMSC

- KJC

- REDPUMA

- IRIS

- USGS

- GDAC

ฯลฯ


1.1 เจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่งและเตรียมอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน

1.2 รวบรวมข้อมูลข่าวสารการเกิดแผ่นดินไหวส่งไปยังเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

1.3 เปิด Web Site รับข้อมูลจาก

- GEOFON

-  EMSC

- KJC

- REDPUMA

- IRIS

- USGS

- GDAC

ฯลฯ

1.4 เปิดทีวีทุกช่องดูข่าวสถานการณ์                1.5 ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา


1.1 เจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่งและเตรียมอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน(เปิดตารางแผ่นดินไหวบนบกและเตรียมโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์

1.2 รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รับข้อมูลและสรุปสถานการณ์เบื้องต้น1.1 เจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่งและเตรียมอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน(เตรียมระบบ  SMS , FAX,ระบบหอเตือนภัย)

1.2 SMS แจ้ง

  • รมว.ทก.
  • ปทก.
  • ผอ.ศภช.
  • ผอ.กตผ.
  • ผอ.กผต.
  • ผอ.กบต.
  • ผอ.กวพ.
  • เจ้าหน้าที่ ศภช.

1.3 ประสานงาน จนท.ทร. ที่สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่ กรมอุทกศาสตร์ และสำนักแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา(ดำเนินการตามข้อ 1.7) เพื่อตรวจสอบแผ่นดินไหวเบื้องต้น

1.4 ประสานเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่าน Hot Line


2. การวิเคราะห์ข้อมูล

2.1 ติดตามสถานการณ์และความเสียหายจากแผ่นดินไหวเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างและส่งไปยังเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล2.1 ปรับปรุงข้อมูลในตารางแผ่นดินไหวบนบก เพื่อหาพิกัดแผ่นดินไหวและอำเภอที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดและวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

2.2 พิจารณาเกณฑ์การรายงานแผ่นดินไหว (ดำเนินการตามข้อ 1.2)และจัดทำประกาศ(ดำเนินการตามข้อ 2.2 )

2.3 ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่กระจายข้อมูลและข่าวสาร


2.1 กระจายข่าวตามเกณฑ์การพิจารณาตามที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พิจารณาแล้ว3. การปฏิบัติในการเตือนภัยประชาชน

3.1 ติดตามสถานการณ์และความเสียหายจากแผ่นดินไหวเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างและส่งไปยังเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล


3.1 จัดทำคำสั่งเปิดสัญญาณหอเตือนภัยและแถลงการณ์เตือนภัยแผ่นดินไหว(ดำเนินการตามข้อ 3.1)

3.1 แจ้งสถานการณ์ตามเกณฑ์การพิจารณาตามที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พิจารณาแล้ว

3.2 เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบหอเตือนภัยพร้อมเปิดสัญญาณหอเตือนภัยตามอนุมัติ


3.1 พิจารณาการพร้อมตัดสินตกลงใจในการเตือนภัย

3.2 ลงนามอนุมัติคำสั่งเปิดหอเตือนภัยและประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

4. สรุปผลการปฏิบัติงาน

4.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ พร้อมระบุเวลารับข้อมูล

4.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พร้อมจัดทำรายงานและ Time Line (ดำเนินการตามข้อ 4)

4.1 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการส่ง SMS และ Fax

4.1 พิจารณารายงานสรุปของเหตุการณ์


You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133