ICT โดย ศภช.ร่วมฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (9-12 มิ.ย.57)

08
Jun 2014

กระทรวงไอซีที โดย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ “ร่วมฝึกซ้อม
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ”

alt

               นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงไอซีที ได้จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (Crisis Management Exercise 2014: C-MEX 14) เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนและทดสอบแผนของหน่วยงานในกรอบนโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ ภูเก็ต กาญจนบุรี และราชบุรี

                ไอซีที โดย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งดูแลรับผิดชอบ มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินระดับกระทรวง ระดับจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า โดยใช้ระบบ EOC (Emergency Operation Center Web) ระบบการประชุมทางไกล (Web Conference) และระบบการถ่ายทอดภาพสัญญาณ ประสานเครือข่าย C4I ของกระทรวงกลาโหม และระบบ VTC ของกระทรวงมหาดไทย ไปยังแผนที่สถานการณ์ร่วมกัน NCOP (National Common Operation Picture) ในการฝึก CPX และ FTX เพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ การประสานงานตามแผนที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงาน การจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  เป็นการทดสอบระบบสรรพกำลังในการะดมทรัพยากรสนับสนุน ความต้องการทางทหารตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และสามารถรับทราบข้อมูลสถานการณ์ต่างๆพร้อมกันในการตัดสินใจของแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

               ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานของ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ด้านการแจ้งเตือนภัย จะเป็นการทำงานโดยใช้หลักการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาปัญหาหรือที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติตลอดจนการร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใน การบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

                ด้านสื่อสารภาวะวิกฤต เป็นการเตรียมความพร้อมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรอง ทั้งระบบมีสายและไร้สาย รวมทั้งการสื่อสารภาคประชาชนมาร่วมสนับสนุนด้วย เพื่อรองรับสถานการณ์ในการเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ ในช่วงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านระบบสื่อสารให้สามารถใช้ได้ทุกเวลา


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

09/06/57

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133