ศภช.จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ฯ จ.สงขลา (ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค57)

19
May 2014

alt

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ
ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗

 

             ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะมีการจัดโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘  พ.ค. ๕๗ ณ ห้องประชุมทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กิจกรรมการดำเนินงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การเสวนาเรื่องผลกระทบของภัยพิบัติในพื้นที่และ การฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการเตือนภัยและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อม โดยจะมีการซักซ้อมความเข้าใจของเครือข่ายด้านการติดต่อประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการขอรับการสนับสนุน อันจำเป็นสำหรับการเตือนภัย นอกจากนี้แล้วศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชน

              นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดโครงการ สร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ และเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยในปัจจุบัน พร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งให้ทราบถึงภารกิจและการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งการแจ้งเตือนภัยจะเป็นการทำงานโดยใช้หลักการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาปัญหาหรือที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติตลอดจนการร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติให้แก่ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

19/05/57


 

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133