ปล่อยเรือติดตั้งทุ่นตรวจวัดสึนามิ

27
Jan 2014


alt

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแถลงข่าว
“ สร้างความเข้าใจระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเตือนภัย “

         นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เผยว่า ได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปติดตั้งซ่อมบำรุงทุ่นลอยตรวจวักสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนยืเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบ เป็นหน่วยงานหลักของประเทศมีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เล็งเห็นว่าทุ่นตรวจวัดสึนามิเป็นอุปกรณ์หลักในการตรวจวัดสึนามิใช้วิเคราะห์หาข้อมูลการเกิดคลื่นสึนามิ และยืนยันการเกิดสึนามิ มีความจำเป็นจะต้องใช้งานตลอดเวลา ซึ่งการซ่อมบำรุงครั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง เพราะตำแหน่งที่ทุ่นวางอยู่นั้นห่างจากจังหวัดภูเก็ตไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางถึง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร สำหรับการซ่อมบำรุง จะมีการนำเอาอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันน้ำ BRR (Bottom Pressure Recorder) ซึ่งวางอยู่ที่ระดับความลึก ๓,๕๐๐ เมตร ขึ้นมาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่และตรวจสอบระบบการทำงานพร้อมกันนี้ได้มีการนำทุ่นสำรองใหม่ไปวางแทนซึ่งประกอบด้วย ตัวทุ่นลอย (BUOY) และอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันน้ำ (BPR) ณ จุดเดิม

         การดำเนินการครั้งนี้จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากสหรัฐอเมริกา เดินทางร่วมไปกับเรือของศูนย์พัฒนาประมงแห่งอเซียตะวันออกเฉียงใต้และจะทำการตรวจสอบ จนกว่าสัญญาณการทำงานของอุกรณ์ทั้งหมดมีผลและรายงานมายังศูนย์กลางข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์และเผยแพร่ได้จึงจะเป็นการจบกระบวนการทำงาน การซ่อมบำรุง ทุ่นเตือนภัยสึนามิครั้งนี้มิได้ใช้ประโยชน์สำหรับประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นแต่จะเป็นประโยชน์กับนานาประเทศและชาวต่างประเทศบริเวณรอบมหาสมุทรอินเดีย อันเป็นการช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพสินของประชาชนในประเทศไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักหรือเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย อีกทั้งสร้างเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยอีกทางหนึ่งด้วย

        นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้แนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ด้านการแจ้งเตือนภัย จะเป็นการทำงานโดยใช้หลักการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาปัญหาหรือที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติตลอดจนการร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดความเสียหายและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

ภาพการแภลงข่าว ณ แหลมพันวา จ.ภูเก็ตนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ


You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133