เครื่องรับสัญญาณในท้องที่ (TAR)

29
Jun 2011

รายการที่ 5  เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยในท้องที่จำนวน 1,500 เครื่อง

  • ติดตั้งในพื้นที่เสียงภัยเป็นเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านทางสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณในพื้นที่


You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133