ข้อมมูลเครื่องรับสัญญาณ EVAC

29
Jun 2011

รายการที่ 6  เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม จำนวน 152 ชุด

  • ซึ่งจะติดตั้งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และศาลากลางจังหวัด เพื่อแจ้งเตือนภัย
    แก่หน่วยราชการและประชาชนในจังหวัดโดยได้รับสัญญาณเตือนภัยโดยตรงผ่านดาวเทียม

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม


You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133