ศภช.จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติฯ ณ จ.นายก 28-30 ส.ค. 56 นี้

15
Aug 2013

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย

alt

         ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทราบข้อมูลและเรียนรู้ถึงการเกิดภัยพิบัติ การเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างถูกวิธีเป็นมาตรฐาน ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ส.ค. ๕๖ โดยพิธีเปิดโครงการฯได้รับเกียรติจากท่าน นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิด

        สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ในวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๖ จะเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ และการเตรียมพร้อมด้านการสื่อสารของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ โดยผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๖ เป็นการซักซ้อมและจัดทำแผนการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการเตือนภัยและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ (ฝึก TTX) และการซักซ้อมผู้รับผิดชอบตามแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ในขณะเกิดภาวะวิกฤต (CPX) ตามแผนการจัดการกับภัยพิบัติ ในวันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๖ จะเป็นการฝึกซ้อมเพื่อให้เป็นไปตามแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ในขณะเกิดภาวะวิกฤต (FTX) บริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ณ พื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี โดยแบ่งศูนย์กำกับและปฏิบัติการฝึก (ศกปฝ.) เป็น ๔ จุด ได้แก่ ศกปฝ. ๑ (ต้นน้ำ) ณ เทศบาลเมืองนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก, ศกปฝ. ๒ (ต้นน้ำ) ณ เทศบาลตำบลบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก, ศกปฝ. ๓ (กลางน้ำ) ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และศกปฝ. ๔ (ปลายน้ำ) ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

15/08/56

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133