ข้อมูลหอเตือนภัย

29
Jun 2011

ส่วนประกอบของระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ

รายการที่ 1 ระบบควบคุมการเตือนภัย จำนวน 1 ชุด
ซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มีหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนภัยให้แก่ หอเตือนภัย และสถานีรับสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ
รวมทั้งจัดส่งคำเตือนเกี่ยวกับพิบัติภัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายการที่ 2  หอเตือนภัยจำนวน 144 แห่ง
ซึ่งจะติดตั้งใน 57 จังหวัดตามรายละเอียดที่กำหนดโดยรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียมโดยตรงจากระบบควบคุมการเตือนภัย
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ในลักษณะเสียงไซเรน และคำพูดที่เตรียมไว้

โครงสร้างของส่วนฐานหอเตือนภัย

  • เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษณะ stand alone และ self sustain
  • มีความสูง 16.5 เมตรจากพื้นดิน เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 1 เมตร
  • ทาสีขาว
  • ฐานของหอเตือนภัยมีพื้นที่ไม่เกิน 4 x 4 ตารางเมตร
  • ล้อมรั้วด้วยตาข่าย
  • มีลวดหนาม 3 แถว ที่ด้านบนของรั้ว


อุปกรณ์ที่ใช้ส่งสัญญาณและรัศมีการส่งสัญญาณ

  • ระบบกระจายเสียงประกอบด้วย ลำโพงและเครื่องขยายเสียง
  • กำลังงานที่ส่งออกไม่น้อยกว่า 115 dB ที่ระยะห่าง 30 เมตร มีรัศมีการส่งสัญญาณอย่างต่ำ 1 กิโลเมตรจากจุดติดตั้ง


รูปแบบหอเตือนภัย จำนวน 144 แห่ง


You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133