รายชื่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

05
Jul 2013

รายชื่อเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ภาคประชาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับ หมายเลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล สถานะ การดำเนินการ
1 นครศรีธรรมราช 0001 คุณอนุลักษณ์ เกสรสิทธิ์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
2 นครศรีธรรมราช 0002        
3 นครศรีธรรมราช 0003        
4 นครศรีธรรมราช 0004 คุณอนันต์  รอดสั้น เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
5 นครศรีธรรมราช 0005        
6 นครศรีธรรมราช 0006  คุณวีระพันธ์  เดชพรหม เอกสารครบ  จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย 
7 นครศรีธรรมราช 0007  คุณวีระพงศ์  เดชพรหม เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย 
8 นครศรีธรรมราช 0008 คุณกิตติศักดิ์ รักชาติไทย เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
9 นครศรีธรรมราช 0009        
10 นครศรีธรรมราช 0010        
11 นครศรีธรรมราช 0011 คุณจักรี ชาญณรงค์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
12 นครศรีธรรมราช 0012        
13 นครศรีธรรมราช 0013        
14 นครศรีธรรมราช 0014        
15 นครศรีธรรมราช 0015        
16 นครศรีธรรมราช 0016        
17 นครศรีธรรมราช 0017        
18 นครศรีธรรมราช 0018        
19 นครศรีธรรมราช 0019        
20 นครศรีธรรมราช 0020        
21 นครศรีธรรมราช 0021        
22 นครศรีธรรมราช 0022        
23 นครศรีธรรมราช 0023        
24 นครศรีธรรมราช 0024        
25 นครศรีธรรมราช 0025        
26 นครศรีธรรมราช 0026        
27 นครศรีธรรมราช 0027        
28 นครศรีธรรมราช 0028        
29 นครศรีธรรมราช 0029        
30 นครศรีธรรมราช 0030        
31 นครศรีธรรมราช 0031        
32 นครศรีธรรมราช 0032        
33 นครศรีธรรมราช 0033        
34 นครศรีธรรมราช 0034        
35 นครศรีธรรมราช 0035        
36 นครศรีธรรมราช 0036        
37 นครศรีธรรมราช 0037        
38 นครศรีธรรมราช 0038        
39 นครศรีธรรมราช 0039        
40 นครศรีธรรมราช 0040        
41 นครศรีธรรมราช 0041        
42 นครศรีธรรมราช 0042        
43 นครศรีธรรมราช 0043        
44 นครศรีธรรมราช 0044        
45 นครศรีธรรมราช 0045        
46 นครศรีธรรมราช 0046        
47 นครศรีธรรมราช 0047        
48 นครศรีธรรมราช 0048        
49 นครศรีธรรมราช 0049        
50 นครศรีธรรมราช 0050        
51 นครศรีธรรมราช 0051 คุณ สุมล ผ่องแผ้ว เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
52 นครศรีธรรมราช 0052 คุณ ภูมิ  จันทร์ดำ ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
53 นครศรีธรรมราช 0053 คุณ ธนัชทัศน์  อินทสา เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
54 นครศรีธรรมราช 0054 คุณ อาทิตย์  ขวัญทอง ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
55 นครศรีธรรมราช 0055 คุณ ธนวัฒน์  ภิกุลรัตน์ ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
56 นครศรีธรรมราช 0056 คุณ เพียงขวัญ  เมืองไทย ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
57 นครศรีธรรมราช 0057 คุณ ณฐพล  สุชาติพงษ์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
58 นครศรีธรรมราช 0058 คุณ โสภณ  จิตติศักดิ์ ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
59 นครศรีธรรมราช 0059 คุณ ภรณี  ไกรเสม ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
60 นครศรีธรรมราช 0060 คุณ ชณินทร์  จินา ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
61 นครศรีธรรมราช 0061 คุณ อรรถพล  งามพร้อม ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
62 นครศรีธรรมราช 0062 คุณ สุกฤษ  แก้วแสง ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
63 นครศรีธรรมราช 0063 คุณ กิตติ  จันทร์เพ็ชร เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
64 นครศรีธรรมราช 0064 คุณ ภาสกร  สุดสาย ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
65 นครศรีธรรมราช 0065 คุณ ธำรงค์  รัตนบุรี ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
66 นครศรีธรรมราช 0066 คุณ ศักดิ์นริทร์  กายโรจน์ ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
67 นครศรีธรรมราช 0067 คุณ ภาวิณี  แก้วตาทิพย์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
68 นครศรีธรรมราช 0068 คุณ กิตติพงศ์ คิดดี ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
69 นครศรีธรรมราช 0069 คุณ นัตนุพงศ์  ไชยจิตร ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
70 นครศรีธรรมราช 0070 คุณ สิทธิศักดิ์  เรืองสังข์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
71 นครศรีธรรมราช 0071 คุณ กษิดิศ หวังดี  ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
72 นครศรีธรรมราช 0072 คุณ กันตวิชญ์  สวัสดิสาร ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
73 นครศรีธรรมราช 0073 คุณ พรทิพย์  พูลสวัสดิ์ ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
74 นครศรีธรรมราช 0074 คุณ ลักขณา   รติกร ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
75 นครศรีธรรมราช 0075 คุณ ศรีสุนทร ทองเทพ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
76 นครศรีธรรมราช 0076 คุณ ธนวัฒน์  เรืองเดช ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
77 นครศรีธรรมราช 0077 คุณ อดิศร เดชรักษา ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
78 นครศรีธรรมราช 0078 คุณ ราณี วรรณทอง ขาดรูป อยู่ระหว่างติดตาม
79 นครศรีธรรมราช 0079 คุณ พิมพ์ชนก วิชัยดิษฐ์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
80 นครศรีธรรมราช 0080 คุณรชต สุขแสน เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
81 นครศรีธรรมราช 0081 คุณสำราญ เมฆสงค์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
82 นครศรีธรรมราช 0082 คุณเสรี สิทธิรักษ์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
83 นครศรีธรรมราช 0083 คุณวิชัยรัตน์ เทพจินดา เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
84 นครศรีธรรมราช 0084 คุณอภิชาติ ชุนณรงค์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
85 นครศรีธรรมราช 0085 คุณธีรวุฒิ รัตนวัย เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
86 นครศรีธรรมราช 0086 คุณอุทัย สมจิตร เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
87 นครศรีธรรมราช 0087 คุณสุจิตรา สุขแสน เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
88 นครศรีธรรมราช 0088 คุณอาภรณ์ เพ็งเรือง เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
89 นครศรีธรรมราช 0089 คุณเจษฎา ช่วยสกุล เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
90 นครศรีธรรมราช 0090 คุณพิเชษฐ์ แก้วเถื่อน เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
91 นครศรีธรรมราช 0091 คุณทัศนีย์ เพ็งเรือง เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
92 นครศรีธรรมราช 0092 คุณนันทชัย ทองมีชู เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
93 นครศรีธรรมราช 0093 คุณสมจิตร เสรีสมบูรณ์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
94 นครศรีธรรมราช 0094 คุณพัชรินทร์ คงเพ็ชร เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
95 นครศรีธรรมราช 0095 คุณพงษ์ศักดิ์ ไชยพงศ์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
96 นครศรีธรรมราช 0096 คุณเลิศศิลป์ สุขแสน เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
97 นครศรีธรรมราช 0097 คุณสุวนิช ทิพย์ทอง เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
98 นครศรีธรรมราช 0098 คุณสหัส นาคแก้ว เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
99 นครศรีธรรมราช 0099 คุณกิตภัส สนิทนวล เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
100 นครศรีธรรมราช 0100 คุณสมจริง เสวกวัง เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
101 นครศรีธรรมราช 0101 คุณธนวินท์ นาคแก้ว เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
102 นครศรีธรรมราช 0102 คุณปริศนา ปาณะพงศ์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
103 นครศรีธรรมราช 0103 คุณนารีรัตน์ พัฒสุวรรณ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
104 นครศรีธรรมราช 0104 คุณสุภาพร คำแก่น เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
105 นครศรีธรรมราช 0105 คุณกนกวรรณ นาคแก้ว เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
106 นครศรีธรรมราช 0106 คุณศักดิ์ชัย ล่องคำ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
107 นครศรีธรรมราช 0107 คุณเทวินทร์ ชาติภิรมย์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
108 นครศรีธรรมราช 0108 คุณวีระพงศ์ ทองสุข เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
109 นครศรีธรรมราช 0109 คุณดำเนิน แซ่ลิ้ม เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
110 นครศรีธรรมราช 0110 คุณปรัชญา ปาณะพงศ์ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
111 นครศรีธรรมราช 0111 คุณภานุสิทธิ์ ส่งเสริม เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
112 นครศรีธรรมราช 0112 คุณธีรยุทธ์ สุทธิช่วย เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
113 นครศรีธรรมราช 0113 คุณณัฐวุฒิ บุญคล่อง เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
114 นครศรีธรรมราช 0114 คุณณรงค์ มังหิรัญ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
115 นครศรีธรรมราช 0115 คุณสำราญ พุ่มบุญทริก เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
116 นครศรีธรรมราช 0116 คุณนันโญ ศรีเปารยะ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
117 นครศรีธรรมราช 0117 คุณสุรศักดิ์ สุขเกื้อ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
118 นครศรีธรรมราช 0118 คุณสมพร มาชาตรี เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
119 นครศรีธรรมราช 0119 คุณพัชรี อำนวย เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
120 นครศรีธรรมราช 0120 คุณประมวล แก้วประจุ เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อย
121 นครศรีธรรมราช 0121 ศุภชัย ช่วยแก้ว เอกสารครบ จัดทำบัตรสมาชิกเรียบร้อยYou are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133