ผลที่คาดว่าจะได้รับ

28
Jun 2011 1. มีสมาชิกเครือข่าย “เพื่อนเตือนภัย” ที่เป็นอาสาสมัครอยู่ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล และทุกหมู่บ้าน
  เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการให้ข้อมูลเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทราบเพื่อใช้เป็น
  ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการ แจ้งเตือนภัย

 2. มีอาสาสมัครช่วยขยายผลการแจ้งเตือนภัย ให้ทั่วถึงและครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงภัย ในลักษณะของ
  “หอเตือนภัยมีชีวิต”

  alt

 3. การ เผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ภัยพิบัติประเภทต่างๆตลอดถึง
  วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ

 4. มี อาสาสมัครช่วยตรวจสอบการทำงานของหอเตือนภัย ในกรณีที่มีการส่งสัญญาณเพื่อการทดสอบและช่วยดูแล
  บำรุงรักษาสภาพภายนอกของหอ เตือนภัยให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา

 5. ช่วยชี้แจงเพื่อระงับข่าวลือเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติที่สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนประสบข้อเท็จจริง
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133