ผลการดำเนินงาน

28
Jun 2011

alt


เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจเป็นอาสาสมัครในเครือข่าย “เพื่อนเตือนภัย” ได้ง่ายขึ้นจึงจัดประเภทเพื่อนเตือนภัย
เป็น ๒ ประเภท เพื่อนเตือนภัยที่ผ่านการอบรมสร้างองค์ความรู้แล้วเรียกว่า “เพื่อนเตือนภัย” สำหรับผู้ที่สนใจ
สมัครหรือลงทะเบียนทาง Website: www.ndwc.go.th , www.ccc.go.th และ www.fw192.com แต่ยังไม่ได้
เข้ารับการอบรมสร้างองค์ความรู้ให้เป็น “ลูกเสือเตือนภัย” (Warning Scout) ซึ่งจะจัดอบรมสร้างองค์ความรู้ให้
ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ขั้นตอนมีดังนี้ 1. จัดประชุมสัมมนาสร้างองค์ความรู้ ด้านระบบการเตือนภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ และหาอาสาสมัครเป็นแกนนำ
  เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยเป็นผู้แทนในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

 2. จัดทำทะเบียนเครือข่ายเพื่อนเตือนภัย เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร

 3. จัดทำบัตรประจำตัว “เพื่อนเตือนภัย” เพื่อการแสดงตนในการแจ้งข่าวและในการทำกิจกรรม

 4. จัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มจำนวน “เพื่อนเตือนภัย” ให้มากขึ้นในทุกภาคของประเทศ โดยเน้นกลุ่มประชาชน
  และหน่วยงานราชการ

 5. จัดทำสื่อกลางในการติดต่อประสานงานโดยเปิดเวบไซต์ www.fw192.com เพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบ
  ความเคลื่อนไหวของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการ
  แจ้งเตือนภัย
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133