เป้าหมายของโครงการ

28
Jun 2011

alt

 1. มีสมาชิกเครือข่าย “เพื่อนเตือนภัย” และ “ลูกเสือเตือนภัย” อยู่ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
  สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยการสื่อสารทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง

 2. มี รายชื่อสมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นอาสาสมัครสนับสนุนในการแจ้ง เตือนภัยได้อย่างถูกวิธี
  รวมทั้งการแจ้งและรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทราบอย่างถูกต้อง
  ตรงตามความเป็นจริงได้อย่าง รวดเร็ว 3. เร่งขยายเครือข่าย “เพื่อนเตือนภัย” และ “ลูกเสือเตือนภัย” เพิ่มขึ้นให้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้มีนักวิทยุสมัครเล่น
  จำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้ยังมัวิทยุความถี่ภาคประชาชน CB (Citizen Band) ความถี่ ๒๔๕ MHz
  เป็นประชาชนที่มีวิทยุคมนาคมเครื่องแดงมีจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ คน และสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
  อีกประมาณอีก ๔,๐๐๐ สถานีทั่วประเทศ
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133