วัตถุประสงค์ของโครงการ

28
Jun 2011

alt

 1. เพื่อสร้างเครือข่ายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแจ้งเตือน ภัย ให้มีความฉับไวและทั่วถึง มากขึ้น
  รวมทั้งช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติและการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

 2. เพื่อการแสวงหาอาสา สมัครทำหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใน พื้นที่และรายงานผลให้
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้อย่างทันท่วงที 3. เพื่อ การแสวงหาสมาชิกเครือข่าย “เพื่อนเตือนภัย”ให้มีจำนวนมากพอครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล
  และหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการเตือนภัยและเป็นข่ายสื่อสารคู่ขนานในยามเกิด ภัยพิบัติ ให้สามารถ
  สนับสนุนการช่วยเหลือในการอพยพหลบภัยได้ทันเวลา

 4. เพื่อ ปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของการเป็นผู้มีจิตอาสา ช่วยดูแลสังคมด้านความปลอดภัย จาก
  ภัยธรรมชาติต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรสื่อสารที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133