ความเป็นมาของโครงการ

28
Jun 2011
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ จัดทำโครงการจัดอบรมสัมมนาสร้างองค์ความรู้ด้านระบบการแจ้งเตือนภัย ระดับ
จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ในปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ได้จัดประชุมสัมมนาไปแล้ว ๖ ครั้ง โดยเชิญ
หน่วยงานในแต่ละหวัดเข้าร่วมประชุมสัมมนา ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการอบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
สื่อสารและการสร้างเครือข่ายการ เตือน ภัย โดยใช้เวลา๓ วันซึ่งในการสัมมนาผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้
มีความเห็นว่าการแจ้งเตือนภัย เป็น ขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นการป้องกันแล้วสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
ทั้ง ชีวิตและทรัพย์สินได้มากกว่าขั้นตอนอื่น และมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนในการเป็นอาสา สมัครช่วยในการช่วยแจ้งเตือนภัย ให้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติม จากเครื่องมือที่ศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติได้ติดต้องไว้ในพื้นที่ เสี่ยงภัยต่างๆ ทั่วประเทศ และเห็นพ้องต้องกันว่าระบบสื่อสารในกรณีที่
เกิดเหตุภัยพิบัติ มีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบสื่อสารสำรองให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ เพื่อใช้ในการ
ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากบทเรียนในอดีตที่เกิดเหตุภัยพิบัติระบบสื่อสารเกือบทุกชนิดล่มเกือบทั้ง
หมดด้วยเหตุนี้จึงได้มีดำริที่จะจัดตั้งเครือข่าย “เพื่อนเตือนภัย” ขึ้นโดยเริ่มต้นจากกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นที่มี
จิตอาสาอยากช่วยประชาชน ใน พื้นที่เสี่ยงภัยให้อยู่รอดปลอดภัยจากเหตุภัยพิบัติ ยินดีที่จะสนับสนุนเป็น
เครือข่ายสื่อสารสำรอง ในลักษณะเครือข่ายสื่อสารคู่ขนาน และผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่พอใจกับการ
จัดอบรมสัมมนาในลักษณะนี้ เพราะจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยในลักษณะต่างๆและทราบวิธีที่จะ
เตรียมรับมือได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีข้อเสนอแนะว่าศูนย์เตือนภัยฯควรจัดอบรมสัมมนาสร้าง
องค์ความรุ้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้มี “เพื่อนเตือนภัย” ให้มีจำนวนมากพอที่จะทำหน้าที่ช่วยประชาชนและ
ทางราชการให้มีความปลอดภัย เนื่องจากการอบรมสัมมนาสร้างองค์ความรู้ของศูนย์เตือนภัยฯยังมีข้อจำกัด
อยู่ หลายประการ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร “เพื่อนเตือนภัย” แต่ยังไม่สามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเข้าร่วมเครือข่ายด้วยจึงได้ เปิดโอกาสให้เป็น“ลูกเสือเตือนภัย”ได้โดยสามารถ
แจ้งลงทะเบียนได้ทางเวบไซต์ www.ndwc.go.th , www.ccc.go.th และ www.fw192.com และจะได้จัด
อบรมสร้างองค์ความรู้ให้เป็น “เพื่อนเตือนภัย” ในโอกาสต่อไป

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133