ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย จ.กระบี่

09
May 2013

ศูนย์เตือนภัยฯ จัดโครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติพร้อมนำองค์ความรู้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงภัย

จ.กระบี่

alt

         ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เขาพนม จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พ.ค. ๕๖ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเขาพนม ซึ่งในวันที่ ๒๘ จะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเตรียมพร้อมด้านการสื่อสารของชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ โดยผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในวันที่ ๒๙-๓๐ เป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการเตือนภัย และการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจของเครือข่ายในการติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันจำเป็นในการเตือนภัย และการขอรับการสนับสนุน รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและระบบการเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชน เพื่อให้ชุมชนสามารถกำหนดแนวคิดในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆได้รับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและเข้าใจการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร และระบบการเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในอันที่จะประสานการปฏิบัติ

         ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทราบข้อมูลและเรียนรู้ถึงการเกิดภัยพิบัติ การเฝ้าระวัง การป้องกัน ตลอดจนการหลบภัยอย่างถูกวิธี
เป็นมาตรฐาน

         สำหรับกิจกรรมภายในโครงการดังกล่าว จะมีการสร้างความเข้าใจแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ (ฝึก TTX) การซักซ้อมผู้รับผิดชอบตามแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ในขณะเกิดภาวะวิกฤต (CPX) การเตรียมพร้อมด้านการสื่อสารในการรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ (COMEX) และการฝึกซ้อมเพื่อให้เป็นไปตามแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ในขณะเกิดภาวะวิกฤต (FTX)


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

09/05/56

You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ