27
Jun 2011ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศมีผู้บาดเจ็บ 8,457 คน สูญหาย 2,951 คน และเด็ก 880 คน
กลายเป็นเด็กกำพร้านอกจากนี้ยังนำมาซึ่งความเสียหายของบ้านเรือน การเกษตร การประมง
ปศุสัตว์ และธุรกิจ ทั้งนี้ยังไม่รวมความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่ได้คำนวณออกเป็นตัวเลข
อีกมาก โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ตั้งอยู่ บนถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี และจัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133