You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ