รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๐

21
Mar 2017

alt


วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น.


๑. ภาพรวมสถานการณ์และการคาดการณ์สภาวะอากาศ

๑.๑ ปริมาณฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา)

ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ
ภาคใต้ โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด ๒๔ ชั่วโมง ได้แก่

๑) อำเภอตะกั่วป่า         จังหวัดพังงา                          ปริมาณ ๘๗.๘    มม.

๒) อำเภอเมือง             จังหวัดสตูล                           ปริมาณ ๖๖.๐    มม.

๓) อำเภอหาดใหญ่        จังหวัดสงขลา                        ปริมาณ ๕๑.๖.0 มม.

๔) อำเภอเมือง             จังหวัดยะลา                        ปริมาณ ๔๕.๓    มม.

๕) อำเภอฉวาง             จังหวัดนครศรีธรรมราช             ปริมาณ ๔๑.๑    มม.

๑.๒ ปริมาณน้ำท่า(กรมชลประทาน)

สภาพน้ำท่า ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและสายรอง ภาคเหนือ แม่น้ำปิง บริเวณ จ.เชียงใหม่ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำวัง จ.ลำปาง แม่น้ำยม จ.แพร่ จ.พะเยา จ.พิจิตร จ.สุโขทัย แม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณน้ำน้อยวิกฤตบางพื้นที่ และมีแนวโน้มลดลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม่น้ำโขง จ.เชียงราย จ.อุดรธานี แม่น้ำชี จ.นครราชสีมา จ.มหาสารคาม อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลง แม่น้ำมูล จ.นครราชสีมา จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี และภาคตะวันออก บริเวณ จ.นครนายก และ จ.ปราจีนบุรี ปริมาณน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤตบางพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

๑.๓ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ(กรมชลประทาน)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ ๔๕,๐๐๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก

๑.๔ ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป

สภาพภูมิอากาศทั่วไป ทุกภาคมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ บริเวณ จ.เชียงราย แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ สำหรับสภาพน้ำท่าลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาภาพรวมทุกภาคอยู่ในเกณฑ์ปกติ เว้นตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยบางพื้นที่ ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำในแต่ละภาค ภาพรวมมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเกณฑ์ดีมาก

๑.๕ การคาดการณ์สภาวะอากาศ

ในช่วงวันที่ ๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

- วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนในตอนกลางวัน และอาจมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที บริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออก และภาคใต้

- วันที่ ๒๕-2๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนในตอนกลางวัน และอาจมีพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะ บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

๒. สภาวะภัยและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

๒.๑ วาตภัย (พายุฤดูร้อน)

ช่วงวันที่ ๒๕-๒๖ อาจเกิดพายุฤดูร้อนได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

๒.๒ หมอกควันและไฟป่า

ในระยะนี้สภาวะอากาศทั่วไป อากาศร้อนในตอนกลางวัน แห้งแล้ง ความชื้นต่ำ ประกอบกับบริเวณภาคเหนือมีการแผ้วถางป่าและเผาทำลายป่า รวมทั้งพืชทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งส่งผลให้ในหลายพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.น่าน   จ.พะเยา และ จ.ตาก

ทั้งนี้ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ข้อควรระวัง ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก และติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์

โดยสรุปภาพรวมรายสัปดาห์ ศภช. ได้ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์วิกฤติ มีแนวโน้มเกิดภาวะภัยขึ้น ได้แก่ พายุฤดูร้อน หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

๓. การแจ้งเตือนภัย

ขั้นตอนการแจ้งเตือน

รายละเอียด

แจ้งข่าว

(Advisory)

- ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และอาจมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนมากบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

 

เฝ้าระวัง

(Watch)

ในวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๐ ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ บริเวณ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และ ต.จองคำ อ.เมือง            จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจพบค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่องเป็นเวลา ๖ วัน ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๐ มีพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เตือนภัย

(Warning)

ไม่มี


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133