รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๐

20
Mar 2017

alt

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น.

๑. ภาพรวมสถานการณ์และการคาดการณ์สภาวะอากาศ

๑.๑ ปริมาณฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา)

ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด ๒๔ ชั่วโมง ได้แก่

๑) อำเภอเมือง            จังหวัดอุดรธานี                     ปริมาณ      59.6 มม.

๒) อำเภอเมือง             จังหวัดชุมพร                        ปริมาณ      42.6 มม.

๓) อำเภอเมือง             จังหวัดสระแก้ว                    ปริมาณ      ๓5.3 มม.

๑.๒ ปริมาณน้ำท่า (กรมชลประทาน)

สภาพน้ำท่า ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและสายรอง ภาคเหนือ แม่น้ำปิง บริเวณ จ.เชียงใหม่ จ.นครสวรรค์แม่น้ำวัง จ.ลำปาง แม่น้ำยม จ.แพร่ จ.พะเยา จ.พิจิตร จ.สุโขทัย แม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณน้ำน้อยวิกฤตบางพื้นที่ และมีแนวโน้มลดลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม่น้ำโขง จ.เชียงราย จ.อุดรธานี แม่น้ำชี จ.นครราชสีมาจ.มหาสารคาม อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลง แม่น้ำมูล จ.นครราชสีมา จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์
จ.ยโสธร  จ.อุบลราชธานี และภาคตะวันออก บริเวณ จ.นครนายก และ จ.ปราจีนบุรี ปริมาณน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤตบางพื้นที่ ภาคกลางและภาคใต้ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

๑.๓ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ(กรมชลประทาน)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ ๔5,๒๗๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก

๑.๔ ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป

สภาพภูมิอากาศทั่วไป ทุกภาคอากาศเย็นในเช้า กับมีฝนตกกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดหนองคาย มหาสารคาม ส่วนค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง ภาคตะวันออก จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มีผลต่อสุขภาพ สำหรับสภาพน้ำท่าลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขา ภาพรวมทุกภาคอยู่ในเกณฑ์ปกติ เว้นตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยบางพื้นที่ ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำในแต่ละภาค ภาพรวมมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเกณฑ์ดีมาก

๑.๕ การคาดการณ์สภาวะอากาศ

ในช่วงวันที่ ๑๙-๒3 มีนาคม ๒๕๖๐

- วันที่ ๑9 มีนาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนในตอนกลางวัน และอาจมีพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าถึงบ่าย บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน กับมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ บริเวณภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่

- วันที่ ๒๐-23 มีนาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

๒. สภาวะภัยและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

๒.๑ วาตภัย (พายุฤดูร้อน)

ในวันที่ 1๘ มีนาคม 2560 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน

ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2560 บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงอาจเกิดพายุฤดูร้อนได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สำหรับภาคเหนือ และภาคกลาง พายุฤดูร้อนมีแนวโน้มลดลง

๒.๒ หมอกควันและไฟป่า

ในระยะนี้สภาวะอากาศทั่วไป อากาศร้อนในตอนกลางวัน แห้งแล้ง ความชื้นต่ำ ประกอบกับบริเวณภาคเหนือมีการแผ้วถางป่าและเผาทำลายป่า รวมทั้งพืชทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งส่งผลให้ในหลายพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.น่าน   จ.พะเยา และ จ.ตาก

ทั้งนี้ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลต่อสุขภาพในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อควรระวัง ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก และติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์

โดยสรุปภาพรวมรายสัปดาห์ ศภช. ได้ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์วิกฤติ มีแนวโน้มเกิดภาวะภัยขึ้น ได้แก่ พายุฤดูร้อน หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

๓. การแจ้งเตือนภัย

ขั้นตอนการแจ้งเตือน

รายละเอียด


แจ้งข่าว

(Advisory)

- ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และอาจมีพายุฤดูร้อน กับฝนฟ้าคะนองได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำ และจะเบาบางลงในช่วงดึก สำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบ ส่วนมากบริเวณ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก

- สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 25 - 179  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี, ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน

เฝ้าระวัง

(Watch)

- ในวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงซึ่งมลภาวะอาจเพิ่มขึ้น และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย   
จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.ตาก

- ในวันที่ ๑๘ – 20 มีนาคม ๒๕๖๐ อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบดังนี้

- วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ภาคเหนือ จ.น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และจ.เพชรบูรณ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และจ.บุรีรัมย์ ภาคตะวันออก จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

- วันที่ ๑๙-20 มีนาคม ๒๕๖๐ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวโปรดระวัง

เตือนภัย

(Warning)

ไม่มี


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133