การฝึกซ้อมรับมือสึนามิในแถบมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Wave Exercise 2016 - IOWave16)

13
Sep 2016

"การฝึกซ้อมรับมือสึนามิในแถบมหาสมุทรอินเดีย" (Indian Ocean Wave Exercise 2016 - IOWave16)

ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2559 ณ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ บางนา

alt

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสึนามิร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนสึนามิระดับประเทศสมาชิกแถบภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
โดยประเทศไทยมีหน่วยงานหลักด้านการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาภัยที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งนี้ ได้แก่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.กลาง และ ปภ.จังหวัด 6 จังหวัดภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล)
You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ