The 7th APT WDMC-7 on 27-29 Apr 16

29
Apr 2016

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Disaster Management/Communications ครั้งที่ 7 (WDMC-7)

ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กทม.


alt     alt


alt     alt


alt      alt


alt     alt


alt


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

29/04/59

You are here


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร :
0-2399-4114
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133


บทความล่าสุด

บทความทางวิชาการ