The 7th APT WDMC-7 on 27-29 Apr 16

29
Apr 2016

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Disaster Management/Communications ครั้งที่ 7 (WDMC-7)

ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กทม.


alt     alt


alt     alt


alt      alt


alt     alt


alt


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

29/04/59

You are hereศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
สอบถามเรื่องแผ่นดินไหวโทร : 
0-2399-4114 
ติดต่อสอบถามด้านธุรการ 
0-2399-0881-4 ต่อ 101-102
โทรสาร 0-2399-1133