Contact

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

3/12 อาคาร 1 ชั้น 4 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2637-3750 ถึง 9
โทรสาร : 0-2241-7479

4353 อาคารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2399-4114
โทรสาร : 0-2399-1133