โครงการเสริมสร้างศักยภาพการแจ้งเตือนภัยพิบัติ (การสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน) จังหวัดอุดรธานี