09.00 น. 28 พ.ค. 61 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 101 กม. บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ปะเทศอินเดีย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 578 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

09.00 น. 28 พ.ค. 61 แผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 5.0 ความลึก 101 กม. บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ปะเทศอินเดีย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 578 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป