วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 05.41 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 16.93 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.16 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 220 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป