คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศภช.