คณะผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ