04.13 น. 8 มี.ค. 61 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.4 ความลึก 10 กม. ที่ละติจูด 19.85 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.01 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 214 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป