ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม

124