คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ ศภช.บางนา

209