ศภช.ปภ. ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากราชอาณาจักรภูฎาน

224