อปภ. เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

216