ศภช.ปภ. ต้อนรับคณะรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

208