ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ.เตรียมจัดโครงการฝึกซ้อม จ.อุตรดิตถ์ 17-19 พฤศจิกายน 2560

374

เพื่อพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมของเครือข่ายการเตือนภัยให้สามารถรองรับการเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย (ดินโคลนถล่ม) วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์