ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ.เตรียมจัดโครงการฝึกซ้อม จ.น่าน 10-12 พฤศจิกายน 2560

308

เพื่อพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมของเครือข่ายการเตือนภัยให้สามารถรองรับการเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย (อุทกภัย) วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน