ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ.เตรียมจัดโครงการฝึกซ้อม จ.จันทบุรี 9-11 ต.ค. 60

574

เพื่อพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมของเครือข่ายการเตือนภัยให้สามารถรองรับการเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย (วาตภัย) วันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ อ.ขลุง จ.จันทบุรี