ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดโครงการฝึกซ้อมการปฎิบัติด้านการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย ณ นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช