โครงการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตือนภัยล่วงหน้า (KM)

665

โครงการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า

ตามแผนการจัดการความรู้ (K.M. Action Plan)


เสียงบรรยายโครงการ ฯ

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวข้อ บทบาทและภารกิจของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและระบบข้อมูลการตัดสินใจเพื่อการแจ้งเตือนภัย

โดย พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

หัวข้อ การสื่อสารเพื่อการเตือนภัย และการฝึกซ้อม

โดย พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

หัวข้อ กระบวนการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัย

โดย พลเรือตรี ถาวร เจริญดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

 เอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการ KM (พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข์)

โครงการ KM ตอนที่ 1 (พลเรือตรี ถาวร เจริญดี)

โครงการ KM ตอนที่ 2 (พลเรือตรี ถาวร เจริญดี)

โครงการ KM ตอนที่ 1 สื่อสารเพื่อการเตือนภัย (พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก)

โครงการ KM ตอนที่ 2 การฝึกซ้อม (พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก)


สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าตามแผนการจัดการความรู้ (K.M. Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการสร้างองค์ความรู้