08.19 น. 11 ก.ย. 60 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 20 กม. บริเวณ ประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 234 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

08.19 น. 11 ก.ย. 60 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 20 กม. บริเวณ ประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 234 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป