วันศุกร์ ที่ 8 ก.ย. 60 เวลา 22.47 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 บริเวณประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 กม.

วันศุกร์ ที่  8 ก.ย. 60 เวลา 22.47 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 4 กม. ที่ละติจูด 20.63 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.83 องศาตะวันออก บริเวณประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป