โครงการฝึกซ้อมฯ จ.ระนอง

454

เพื่อพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมของเครือข่ายการเตือนภัยให้สามารถรองรับการเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่เสี่ยงภัย  โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย (สึนามิ) วันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง