โครงการฝึกซ้อมฯ จ.พังงา

470

             เพื่อพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมของเครือข่ายการเตือนภัยให้สามารถรองรับการเกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่เสี่ยงภัย  โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย (อุทกภัย) วันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ อ.คุระบุรี จ.พังงา