คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป ณ ศภช.(บางนา)

458