รู้จักภัยแล้ง

554

ลักษณะภัย
สภาวะความแห้งแล้งผิดปกติของอากาศเป็นเหตุให้ความชื้นในอากาศ และในดินน้อยลง มีผลต่อปริมาณน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรขาดแคลน มีโอกาสเกิดไฟป่า

ข้อควรจำ
น้ำสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต น้ำเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผลผลิตทางการเกษตร

ข้อควรปฏิบัติ

  • เตรียมกักเก็บน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคให้เพียงพออย่ารีรอมิฉะนั้นจะไม่มีน้ำให้กักเก็บ
  • ขุดลอกคู คลอง และบ่อน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ
  • วางแผนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดห้วงภัยแล้ง
  • การใช้น้ำเพื่อการเกษตร ควรใช้ในช่วงเช้า และเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยน้ำ
  • การใช้น้ำจากฝักบัวเพื่อชำระร่างกายจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบ
  • กำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบที่พัก เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และการลุกลาม
  • เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอน้ำบริโภค และการดับไฟป่า